espresso
z adwokatem

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki

Espresso z adwokatem - Wanki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki

Od 01 stycznia 2018 zmianie uległo rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422).

Jest to jedno z istotniejszych źródeł przepisów związanych z procesem budowlanym, zarówno dla zwykłego Kowalskiego stawiającego na swojej działce dom, garaż czy budynek gospodarczy jak i dla inwestorów i developerów.
Nowelizacja przepisów dotyczy między innymi kwestii związanych z minimalnymi odległościami w jakich można posadawiać budynki od granicy działki, usytuowania budynków gospodarczych i garaży na działce, szerokości miejsc postojowych.
Zupełną nowością jest wprowadzenie definicji działki budowlanej, której do tej pory nie było. I tak w § 3 pkt. 1a rozporządzenia wskazano, że przez działkę budowlaną rozmieć należy – nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

 

Odległości od granicy działki

Co się tyczy zaś odległości budynku od granicy działki to nie zmieniła się dotychczasowa regulacja tj. budynek musi być oddalony od granicy działki odpowiednio o 3 m jeżeli w stronę granicy zwrócony jest ścianą bez okien i drzwi i 4 m jeżeli do granicy działki odwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami. Warto zwrócić uwagę, iż ściana budynku bez okien i drzwi może być usytuowana w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy takiej granicy jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość (§12 ust 2 rozporządzenia).

Obecnie dopuszczalne jest także usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jeśli budynek przylega swoją ścianą do budynku już istniejącego na działce sąsiedniej oraz gdy jego wysokość jest zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub z tzw. WZ (decyzją o warunkach zabudowy), stanowi o tym § 12 ust. 3. Do tej pory możliwość taka była przewidziana jedynie dla zabudowy jednorodzinnej, obecnie dotyczy wszelkich budynków.

Co tyczy się zaś gzymsów i okapów to zwrócone w stronę granicy działki będą musiały być od niej oddalone o 1,5 m. Odległość ta może być mniejsza, minimalnie do 1m.

Budynki gospodarcze oraz garaże o długości do 6,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m mogą zostać posadowione przy granicy działki.

Warto również podkreślić, co ma duże znaczenie z praktycznego punktu widzenia, iż ograniczenia dotyczące minimalnego oddalenia budynków od granicy działki nie dotyczą sytuacji gdy działką sąsiadującą z działką budowlaną jest działka drogowa.
Na marginesie można dodać, iż miejsce postojowe dla samochodu osobowego od 01 stycznia 2018r, nie może być węższe niż 2,5 m (było 2,3 m).

 

Minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Istotną zmianą jest także uregulowanie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania. Od stycznia 2018 mieszkanie nie może mieć powierzchni użytkowej mniejszej niż 25m kw (§94 rozporządzenia).

 

Odpady stałe i wody opadowe.

Właściciele domów jednorodzinnych, działek w zabudowie rekreacyjnej (popularnych domków i działek letniskowych, rekreacyjnych) jak i osoby zamieszkujące w tzw. zabudowie zagrodowej, powinni zwrócić uwagę na zmienione przepisy dotyczące usytuowania miejsc do gromadzenia odpadów stałych. Od 01 stycznia 2018r lokalizując miejsce do gromadzenia odpadów stałych, nie będzie trzeba zachowywać wskazanych w przepisach odległości od drzwi, okien oraz od granicy działki budowlanej (§ 23 rozporządzenia).

Istotną, z praktycznego i ekonomicznego punktu widzenia, jest także zmiana dotycząca odprowadzania wód opadowych (§ 28 ust. 2 rozporządzenia). Od początku bieżącego roku w budynkach niskich lub w budynkach, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszczalne jest odprowadzania wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Dotychczas można było tak postąpić tylko wtedy gdy nie było możliwości przyłączenia budynków do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Przed rozpoczęciem inwestycji, czy to budowy domu jednorodzinnego, czy postawienia na działce budowlanej garażu, czy nawet przy stawianiu nowej altany śmietnikowej, warto zapoznać się z powyższą nowelizacją, wprowadza ona bowiem szereg istotnych (czasem bardziej liberalnych) zmian. Warto zrobić to, aby uniknąć ewentualnych kłopotów już po wzniesieniu budynku.

Zostaw swój komentarz do wpisu