espresso
z adwokatem

Prowadzisz blog lub vlog internetowy? Zadbaj o ochronę Twojej marki, #hashtagu i domeny internetowej.

cyberprawo

Prowadzenie blogów lub vlogów (wideoblogów) staje się dla wielu sposobem na zyskowną działalność. Polska blogosfera również z roku na rok rośnie w siłę.  Prowadząc biznes w Internecie, każdy bloger lub vloger, tak jak każdy inny przedsiębiorca, powinien zadbać o ochronę swojej własności intelektualnej, w tym ochronę marki oraz domeny internetowej. Niestety nadal stosunkowo często przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna jest ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa i jakie korzyści mogą dla nich z tego wynikać. Jak zatem chronić markę, #hashtag i domenę internetową?Prowadzenie blogów lub vlogów (wideoblogów) staje się dla wielu sposobem na zyskowną działalność. Polska blogosfera również z roku na rok rośnie w siłę.  Prowadząc biznes w Internecie, każdy bloger lub vloger, tak jak każdy inny przedsiębiorca, powinien zadbać o ochronę swojej własności intelektualnej, w tym ochronę marki oraz domeny internetowej. Niestety nadal stosunkowo często przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna jest ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa i jakie korzyści mogą dla nich z tego wynikać. Jak zatem chronić markę, #hashtag i domenę internetową?

Czym jest marka?

Marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, mająca na celu ułatwienie nabywcy rozpoznania dóbr i usług danego przedsiębiorcy oraz odróżnienie ich od produktów konkurencyjnych. Podobnie jak opakowanie, wygląd i zastosowane rozwiązania techniczne, marka stanowi składnik produktu. Natomiast nazwa przedsiębiorstwa to oznaczenie przedsiębiorstwa, pod którym wstępuje ono w obrocie prawnym.

 

Domena internetowa – kto pierwszy ten lepszy

Domena internetowa to adres internetowy pozwalający zlokalizować konkretną stronę internetową. Składa się z wyrazów umieszczonych w pewnej strukturze zakończonych stałym sufiksem, np. .pl, .eu, .com, .org.

Pamiętać należy, że poprzez rejestrację domeny internetowej dany podmiot nie staje się jej właścicielem. Taka rejestracja daje prawo posługiwania się nią tylko przez określony czas. Przy rejestracji domen internetowych obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Rejestracją krajowych domen .pl zajmuje się NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), rejestracją europejskich domen .eu zajmuje się EURid, a rejestracją domen z sufiksem .com zajmuje się ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

 

#Hashtag

Hashtag to słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem „#”, bez użycia spacji, stanowiące formą znacznika. Hastagi stanowią krótkie wiadomości na blogach i w serwisach społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram, które umożliwiają grupowanie wiadomości, dzięki czemu można wyszukać komunikaty, w których zawarto dany hashtag.

 

Jaka ochrona przysługuje dla marki, hashtagu i domeny internetowej?

Najskuteczniejszą formą ochrony prawnej dla marki, hastagu i domeny internetowej jest ich rejestracja jako znak towarowy. Tylko w ograniczonym zakresie bez rejestracji można szukać ochrony prawnej dla używanej nazwy przedsiębiorstwa, hashtagu lub domeny internetowej, wykazując rzeczywiste korzystanie z tej nazwy. W razie naruszenia polegającego na np. kradzieży domeny internetowej, ochrony można szukać w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, a gdy zarejestrowano znak towarowy w ustawie Prawo własności przemysłowej.

 

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które może być przedstawione w sposób graficzny (np. za pomocą wyrazu, rysunku, kompozycji kolorystycznej, formy przestrzennej lub melodii innych sygnałów dźwiękowych poprzez ich zapis nutowy), słowny (hasło, slogan, nazwa) albo słowno-graficzny, pozwalające na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego podmiotu.

Zarejestrować można również #Hashtag, ale należy pamiętać, że taki hashtag musi w sposób jednoznaczny identyfikować dane przedsiębiorstwo. Przykładem może być zarejestrowany przez Madewell znak towarowy w postaci hashtagu #everydaymadewell. Jednakże, należy również pamiętać, że rejestrowanie hashtagu jako znaku towarowego nie ma na celu zabronienia stosowania go przez użytkowników Internetu, a jedynie zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu przez konkurencję.

 

Jak dokonać rejestracji znaku towarowego?

W pierwszej kolejności, należy zbadać rynek w poszukiwaniu podobnych oznaczeń, gdyż inny podmiot mógł już uzyskać ochronę na dane oznaczenie. Kluczowe będzie określenie na jakim terytorium chcemy uzyskać ochronę. Znak towarowy możemy zarejestrować:

 • na poziomie krajowym w Urzędzie Patentowym RP,
 • na poziomie regionalnym np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • na poziomie międzynarodowym w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie.

Następnie po poszukiwaniach podobnych znaków towarowych, należy sporządzić wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Taki wniosek należy złożyć w Urzędzie Patentowym RP i go opłacić. Urząd po dokonaniu weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia, opublikuje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

W ciągu 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia, każdy może wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego. W razie braku sprzeciwu, po upływie tego okresu, Urząd Patentowy RP wyda decyzję o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy, ale jest to decyzja warunkowa, co oznacza, że jej skuteczność zależy od uiszczenia w terminie opłaty za pierwszy okres ochronny. Prawo ochronne przyznawane jest na okres 10 lat, ale ochrona może zostać przedłużona.

Dla europejskich przedsiębiorców bardziej opłacalnym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie ochrony dla znaku towarowego na poziomie wspólnotowym i dokonanie rejestracji danego znaku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante (Hiszpania), gdzie poprzez jedno zgłoszenie można uzyskać ochronę w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Jakie korzyści daje rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego daje:

 • możliwość skutecznej ochrony prawa w razie jego naruszenia;
 • wspomaga budowanie marki przedsiębiorstwa;
 • potwierdza wysoką jakość danego towaru (usługi) przedsiębiorstwa;
 • uniemożliwienie konkurencji korzystania ze znaku towarowego;
 • źródło korzyści finansowej w razie udzielenia odpłatnej licencji na znak lub sprzedaży znaku;

Jak się bronić, gdy ktoś naruszy Twoje prawo do znaku towarowego lub domeny internetowej?

W przypadku naruszenia prawa wynikającego z zarejestrowanego znaku towarowego lub zarejestrowanej domeny internetowej możliwe jest dochodzenie praw poprzez:

 1. zgłoszenie sprzeciwu do Urzędu Patentowego RP;
 2. postępowanie polubowne lub arbitrażowe (dopuszczalne za zgodą obu stron);
 3. postępowanie sądowe.

Przy naruszeniu prawa wynikającego z zarejestrowanego znaku towarowego, sprawę należy skierować w pierwszej kolejności do Urzędu Patentowego RP poprzez złożenie sprzeciwu do opublikowanego zgłoszenia lub do właściwego sądu okręgowego lub Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie (krajowy sąd właściwy dla wspólnotowych znaków towarowych).

Natomiast w przypadku domen internetowych stosuje się oprócz powyższego, metody polubownego rozwiązywania sporów, tj. ADR.

Dla domen, które zakończone są:

 1. sufiksem .pl – właściwy jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) lub Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG);
 2. sufiksem .eu – Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Pradze (postępowanie odbywa się drogą elektroniczną);
 3. sufiksem .com, .org, .net – Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (postępowanie odbywa się w języku angielskim).

Ochrona marki i domen internetowych blogerów i vlogerów powinna stanowić tylko część strategii przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony własności intelektualnej. W związku z tym, że zarejestrowany znak towarowy staje się synonimem silnej marki i wysokiej jakości towarów (usług) danego przedsiębiorcy, to zachęca do dokonywania rejestracji również przez początkujących przedsiębiorców.

Autor:
Judyta Kasperkiewicz
e-mail: judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl

Zostaw swój komentarz do wpisu