espresso
z adwokatem

Rachunek bankowy, a Bitcoin.

bitcoin

Kilku z współpracujący z nami klientów, zwróciło się do nas wskazując na swoje zaniepokojenie wypowiadaniem przez banki umowy rachunku bankowego lub odmową jego założenia. Czy obrót kryptowalutą, jest legalny? Czy banki mogą tak postąpić?

Obydwie odpowiedzi są twierdzące!

Tak, działalność związana z obrotem kryptowalutami jest legalna.

W świetle obowiązujących przepisów, przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Zatem obracać kryptowalutą wolno, skoro tego nie zakazano.

Powyższe potwierdza także sama KNF, w komunikacie z 6 czerwca 2018r. stwierdzając „prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami, nie jest zakazane, a w związku z tym jest legalne”.

Oczywistym jest, iż działalność musi odbywać się w pełnej zgodności z przepisami, dlatego w szczególności warto zwrócić uwagę na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawę o usługach płatniczych.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła legalną definicję waluty wirtualnej (art. 2 ust. 2 pkt 26), który stanowi, że poprzez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego. Jednocześnie przepis wskazuje szczegółowo, co nie jest wirtualną walutą.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z obrotem kryptowalutą (każdy charakter działalności należy analizować odrębnie) obowiązani są stosować powyższe przepisy, które nakładają na tzw. instytucje obowiązane szereg szczegółowych obowiązków. Obowiązki te związane są między innymi ze stałym monitorowaniem podejrzanych transakcji, posiadaniem i stosowaniem odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa finansowego, informowaniem organów nadzoru finansowego. Wywiązanie się z nich jest warunkiem legalnego prowadzenia działalności.

Warto zauważyć, iż w opinii KNF szereg usług, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność np. kantorową związaną z kryptowalutą, może być uznanych za objęte przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń KNF, na podstawie znowelizowanej w tym roku ustawy o usługach płatniczych.

Tak, banki mogą odmówić założenia rachunku lub wypowiedzieć istniejący. Pomimo tego, iż obrót kryptowalutą jest legalny, bank może odmówić powołując się na zasadę swobody umów i przyjęte wewnętrznie zasady funkcjonowania. Argumenty posiłkowe banki mogą znaleźć w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która nakazuje monitorować transakcje, identyfikować i oceniać ryzyka danej transakcji i w związku z tym stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego w tym np. odstąpienie od transakcji.

Zostaw swój komentarz do wpisu